Integritetspolicy

Information till kunder, samarbetspartners och anställda

Som kund hos Bröderna Perssons Specialsnickeri behandlas dina personuppgifter på olika sätt. Här följer information om behandlingen samt om de rättigheter du har som kund.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandling av personuppgifter är: Lars Persson
Bröderna Perssons Specialsnickeri, org nr 556223-0820

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter, kontakta info@brpsnick.se. Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter, vänligen vänd dig till Datainspektionen.

Ändamål med behandlingen och legala grunder

Som kund hos Bröderna Perssons Specialsnickeri behandlas dina uppgifter endast för ett ändamålsenligt syfte, så att Bröderna Perssons Specialsnickeri kan uppfylla sina åtaganden gentemot dig.
Därutöver används uppgifterna för att Bröderna Perssons Specialsnickeri ska kunna ge dig personliga erbjudanden som kund. Till grund ligger det avtal eller kundförhållande som träder ikraft vid exempelvis en beställning eller förfrågan som du gör hos Bröderna Perssons Specialsnickeri.
Marknadsföringsutskick som sänds ut till dig som kund grundas på ett samtycke.
Personuppgifterna kan även komma att behandlas av Bröderna Perssons Specialsnickeri för marknadsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt att bibehålla en god kundkontakt.

All behandling som grundas på kundens samtycke kan när som helst och utan förklaring återkallas av dig genom att kontakta info@brpsnick.se.

Överföring av uppgifter

Uppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till info@brpsnick.se, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

Överföring till tredje land

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. Om så ändå sker görs först en särskild undersökning av att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda.

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

När Bröderna Perssons Specialsnickeri samlar in och behandlar dina personuppgifter har du rätt att:
• Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas
• Begära rättelse av ev. felaktiga uppgifter
• Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund
• Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds

Vid frågor angående hantering av dina personuppgifter, kontakta info@brpsnick.se.

Säkerhet

Bröderna Perssons Specialsnickeri vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter, såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal med sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.